teambuilding rejser

Rejsebetingelser

Her på siden kan du læse om de generelle betingelser for pakkerejser hos Explorama, og Exploramas tekniske rejseudbyder (rejsebureauet Viktors Farmor A/S), som er udarbejdet i overensstemmelse med pakkerejseloven (en pakkerejse er betegnelse for et rejsearrangement, som indeholder mere end blot en flybillet. Typisk består dette af transport samt indkvartering.).

 

GENERELT

Formidler og teknisk rejseudbyder
Explorama er formidleren af pakkerejsen. I samarbejde med Viktors Farmor A/S formidler og sælger vi pakkerejserne. Viktors Farmor A/S er den tekniske rejseudbyder og medlem af Rejsegarantifonden med medlemsnr. 1923. Viktors Farmor A/S står for booking og udstedelse af flybilletter, samt fakturering af den rejsende.

Almindelige rejsebetingelser for pakkerejser hos Explorama
Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Explorama, den tekniske rejseudbyder Viktors Farmor A/S og den rejsende, som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven.

Tilmelding
Explorama anser tilmelding til en rejse bindende for såvel den rejsende som rejsebureau ved rettidig betaling af depositum, som angivet i den faktura der fremsendes ved rejsebestilling.

Sammen med fakturaen har den rejsende modtaget link til rejsebetingelser.

Pris og betaling
Priserne i programmet dækker altid fly t/r fra Danmark samt eventuelle indenrigsfly på destinationen, med mindre andet er anført.

Alle udflugter, buskørsel, kørsel med specialkøretøjer, alle sejladser og bådture samt som hovedregel alle entréudgifter for det programsatte er med i prisen. Priserne omfatter hotel med helpension pr. person i delt dobbeltværelse – medmindre andet udtrykkeligt er nævnt for det enkelte rejsemål.

Tillæg for eneværelse er nævnt ved de enkelte rejsemål. Ønsker man delt dobbeltværelse og der ikke er mulighed herfor, bliver der opkrævet tillæg for enkeltværelse.

Prisen dækker evt. dansk rejseleder samt engelsktalende lokalguider, medmindre andet fremgår af rejseprogrammet.

Drikkepenge til lokale guider og chauffører er ikke inkluderet i rejsens pris. Der er enkelte undtagelser som fremgår tydeligt under de enkelte rejser.

Prisen dækker ikke afbestillingsforsikring, rejseforsikring og visum.

I de tilfælde visum er indeholdt i prisen, fremgår det under de enkelte rejsemål.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding til rejsen bør for så vidt muligt ske inden 10 uger før afrejse. Dette skyldes Exploramas deadlines hos flyselskaber og samarbejdspartnere, og evt. også deadlines i forhold til visum.

Tilmelding senere end 10 uger før afrejse kan ofte lade sig gøre, men kan også medføre en forhøjet pris.

Betaling af rejsen
Ved tilmelding betales et depositum på 10% af rejsens pris, dog minimum kr. 3.000,-. Såfremt fristen for indbetaling af depositum ikke er overholdt vil tilbuddet bortfalde.

Restbeløbet skal normalt betales 10 uger før afrejse, hvis ikke særlige forhold gør sig gældende. Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt vil tilmeldingen blive anset for at være annulleret uden gyldig grund og depositum vil ikke blive tilbagebetalt.

Ved bestilling af rejse mindre end 10 uger før afrejse, betales hele rejsens pris ved bestilling.

Uforudsete hændelser/force majeure
I tilfælde af flystrejke eller anden strejke, der påvirker luftfarten, kan Explorama eller luftfartselskabet være behjælpelig med ændring af reservation. Dette kan dog først lade sig gøre i det øjeblik en strejke er en realitet, og udelukkende ifølge luftfartselskabets anvisninger. Er en strejke varslet – og altså endnu ikke trådt i kraft – er det på den rejsendes egen regning, såfremt der ønskes at ændre eller annullere en reservation.

Explorama kan ikke holdes ansvarlig for udefrakommende hændelser, eller hændelser påført af tredje part. F.eks. forsinkelse p.gr.a. vejrforhold og bagage der ikke når frem. Ved sådanne hændelser skal den rejsende henvende sig til pågældende luftfartselskab, som er ansvarlig for transporten.

Rejsegarantifonden
Explorama er medlem af Rejsegarantifonden via Viktors Farmor A/S – medlemsnummer 1923.

Rejsegarantifonden yder bistand til rejsekunder, der har købt en pakkerejse, i tilfælde af rejsebureauets konkurs. Fonden erstatter kun pakkerejser. En flybillet alene er ikke omfattet af fondens dækning, ligesom hotelophold alene heller ikke er omfattet. For yderligere information henvises til rejsegarantifondenes hjemmeside: www.rejsegarantifonden.dk

 

EXPLORAMAS ANSVAR

Ændring af rejseplan
Der kan på enhver rejse opstå uventede situationer, der nødvendiggør en ændring af rejseplanen. Dette er en beslutning, der tages af Explorama i samråd med vores samarbejdspartner. I fald at en del af den planlagte rejserute må ændres på grund af force majeure eller force majeure-lignende situationer, kan Explorama ikke gøres økonomisk ansvarlig herfor.

Det kan forekomme at afrejse- og hjemrejsedatoer må rykkes på grund af ændringer i flyselskabernes tider eller aflyste fly, som Explorama ikke kan holdes ansvarlige for.

Ændring af pris
Explorama forbeholder sig retten til prisforhøjelse som følge af forhold, rejsebureauet ikke har mulighed for at tage højde for på forhånd, f.eks. forhøjede fly- og biltransportudgifter, forhøjede skatter og afgifter, oliepriser og ændrede valutakurser. Prisforhøjelsen vil ikke overstige 10 % af rejsens pris, og den vil blive varslet senest 21 dage før afrejse.

Aflysning
Rejsen gennemføres med minimum 10 deltagere, hvis ikke andet er nævnt. Hvis rejsen aflyses på grund af for få deltagere, vil det ske senest en måned før afrejse. Explorama forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer som følge af at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det i aftalen angivne minimum. Hvis den rejsende herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende.

En rejse kan også aflyses, hvis der på rejsemålet forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder inden for et tidsrum af 2 uger før afrejse.

Begrænsninger i Exploramas erstatningsansvar
Luftfartselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Explorama begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Exploramas erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Beløbene angives i SDR. SDR er en regneenhed, der benyttes af Den Internationale Valutafond (IMF). SDR er formelt det betalingsmiddel, som centralbankerne bruger indbyrdes. Den gældende SDR kurs (XDR) findes på Nationalbankens hjemmeside.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:
Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel.

Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR.

Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:
Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld.

Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR.

Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side.

Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR. Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:
Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR.

Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR.

Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR.

Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side.

 

DEN REJSENDES ANSVAR

Den rejsendes deltagelse på rejser med Explorama forudsætter, at den rejsende er bekendt med og indforstået med de modtagne oplysninger, som den rejsende har fået igennem det rekvirerede rejseprogram og prislisten, de modtagne oplysninger i forbindelse med fremsendelse af faktura, herunder praktiske rejsetips og rejseplan, og endelig vores afrejsedokumenter, indeholdende flybilletter, rejseforsikring m.m., der fremsendes før afrejse.

Det forventes at den rejsende optræder hensynsfuldt og ansvarsfuldt og retter sig efter Exploramas og vores samarbejdspartneres anvisninger.

Rejsedokumenter
Explorama fremsender relevante rejsedokumenter og billetter elektronisk til den rejsende senest 7 dage før afrejse. Det er den rejsendes ansvar at oplyse den korrekte e-mailadresse. Explorama kan ikke holdes ansvarlig for e-mails der ikke bliver leveret, grundet den rejsendes evt. firewall eller spamfilter, samt ændring af e-mailadresse, som Explorama ikke har modtaget information om.

Ved modtagelse af rejsedokumenterne har den rejsende pligt til at gennemgå disse og straks reagere, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte. Det er særligt rejsedato og navnet på den rejsende, der skal kontrolleres. Navnet skal stå nøjagtigt som det fremgår af passet. Ved ukorrekt oplyst navn koster det fra kr. 500,- op til hele flybillettens pris pr. ændring, hvis flybilletten er udstedt. Skulle der være oplyst forkert navn, har den rejsende ikke krav på at kunne deltage i flytransporten eller at kunne modtage tilbagebetaling af det indbetalte beløb.

Afgangs- og check-in tider
Den rejsende forpligter sig til at møde rettidigt på de oplyste mødesteder.

Pas og visum
For de fleste af vores oversøiske rejsemål gælder, at pas skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejsedato. Undtagelser herfra ses under den enkelte rejse.

Alle oplysninger om pas og visum gælder alene for personer med dansk pas. Explorama skal informeres, hvis den rejsende ikke er dansk statsborger, hvis den rejsende har dobbelt statsborgerskab eller hvis den rejsende rejser på diplomatpas. Udenlandske statsborgere og personer med dobbelt statsborgerskab bør forinden bestilling af rejsen undersøge eventuelle visum- og paskrav. Oplysninger og information herom kan søges på eget lands ambassade (se evt. www.ambassade.dk).

Visum til Tanzania og Uganda kan købes i lufthavnen på destinationen.
Visum til Kenya skal bestilles online senest 7 dage før afrejse, og gerne 2 uger før.

Vaccinationer
Det er den rejsendes ansvar at sørge for vaccinationer, som er nødvendige for rejsens gennemførelse. Opfyldelsen af vaccinationskrav skal dokumenteres ved internationalt gult certifikat.

Explorama kan oplyse om vaccinationskrav, men ikke nødvendigvis om øvrig anbefalet sygdomsforebyggelse. Den rejsende bør altid konsultere egen læge eller rejsemedicinsk specialklinik i forbindelse med vaccination og sygdomsforebyggelse.  Når Explorama kan informere om anbefalede vaccinationer eller profylakse, er det en service uden lægeligt ansvar.

 

FORSIKRINGER

Afbestillingsforsikring
Explorama anbefaler, at den rejsende tegner en sygdomsafbestillingsforsikring, der dækker afbestillingsomkostninger såfremt deltagelse i rejsen umulig eller i væsentlig grad vanskeliggøres på grund af død eller akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje, eller det der kan sidestilles hermed, hos den rejsende selv eller ægtefælle/ samlever(ske), forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinde, svoger eller rejseledsager.

Explorama modtager vederlag ved salg af afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen skal altid tegnes samtidig med bestilling af rejsen/indbetaling af depositum og er ikke-refunderbart uanset årsag til afbestilling. For afklaring af tekniske spørgsmål og gældende forsikringsbetingelser henvises til forsikringsselskabet.

Rejseforsikring
Explorama anbefaler på det kraftigste at alle rejsende tegner en rejseforsikring på rejsen, der dækker for sygdomstilfælde og hjemtransport. Det er den rejsendes pligt at være tilstrækkeligt forsikret i alle henseender i forbindelse med rejsen. Explorama kan ikke holdes ansvarlig for udgifter der opstår på grund af den rejsendes manglende forsikring. For afklaring af tekniske spørgsmål og gældende forsikringsbetingelser henvises til forsikringsselskabet.

Tilbagebetaling af depositum
Har den rejsende bestilt og betalt depositum for rejsen og mod forventning ikke kan få rejseforsikring hos et forsikringsselskab – refunderer Explorama naturligvis det fulde depositum – inkl. evt. afbestillingsforsikring. Afbestiller den rejsende af andre årsager henviser vi til vores normale afbestillingsregler.

Afbestilling
Afbestilling af rejsen skal foretages skriftligt. Hvis rejsen afbestilles inden 10 uger før afrejse, tilbagebetales halvdelen af det indbetalte. Evt. afbestillingsforsikring tilbagebetales ikke.

Afbestilling mellem 10 og 8 uger før afrejse medfører tab af det indbetalte.

Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejse, ved udeblivelse eller ved for sent fremmøde vil rejsens pris være tabt. Dette gælder også hvis udeblivelse skyldes manglende eller ugyldigt pas, viseringer, vaccinationer eller andre nødvendige rejsedokumenter.

Hvis der på rejsemålet forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder inden for et tidsrum af 2 uger før afrejse, refunderes hele rejsens pris. Tilbagebetaling er dog betinget af, at Udenrigsministeriet fraråder rejse til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

Ved skræddersyede rejser for såvel individuelle som grupper, tilbagebetales depositum og eventuelle flybilletter ikke uanset tidspunktet for afbestilling.

Overdragelse af rejse
Under visse omstændigheder kan rejsen overdrages til tredje part (f.eks. familie eller venner) mod et gebyr på kr. 750,-. Hertil kommer eventuelle omkostninger for navneændring på fly og hoteller med mere. I nogle tilfælde begrænser vores underleverandører helt eller delvist en overdragelse. For eksempel kan det være, at der skal købes helt ny flybillet. Vær opmærksom på, at de fleste flybilletter der indgår i en pakkerejse ikke kan ændres eller refunderes når de først er bestilt. Overdragelse kan kun ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Udeblivelser og ubenyttede ydelser
Hvis den rejsende udebliver eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan Explorama ikke afkræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.

Reklamation
Oplever den rejsende mangler på rejsen, skal Explorama informeres hurtigst muligt. Det skal den rejsende gøre, så Explorama har mulighed for at rette op på manglerne.

På grupperejser med rejseleder skal den rejsende reklamere til rejselederen på stedet. Hvis rejselederen ikke løser problemet, skal den rejsende straks kontakte os på tlf. +254 792 792 444 (Carsten Willersted) eller +45 41 17 42 42 (Søren Bang Nielsen).

På individuelle rejser skal den rejsende reklamere til underleverandør på stedet (f.eks. samarbejdspartner, hotel, lokalguide eller chauffør), der leverer den ydelse, som er mangelfuld. Hvis de ikke løser problemet, skal den rejsende straks kontakte os på tlf. +254 792 792 444 (Carsten Willersted) eller +45 41 17 42 42 (Søren Bang Nielsen).

Reklamerer den rejsende ikke straks, som beskrevet ovenfor, kan den rejsende miste retten til at klage over manglerne efterfølgende i henhold til pakkerejselovens § 26.

Explorama er som følge af Viktors Farmor A/S medlemsskab af Danmarks Rejsebureau Forening forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejseankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempe-godtgørelse – som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af Explorama – skal fremsættes inden rimelig tid efter rejsens afslutning. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod Explorama gældende.

LAD OS TAGE EN UFORPLIGTENDE SNAK

Vi sidder klar for at svare på alle spørgsmål omkring vores rejser, og bestræber os på at imødekomme jeres ønsker mht. indhold og aktiviteter. Kontakt os, så vi kan skabe de rigtige rammer for jeres rejse.

EXPLORAMA DANMARK

Henningsens Allé 2B
2900 Hellerup
Danmark

+45 41 17 42 42

EXPLORAMA KENYA

Milimani Estate
20100 Nakuru
Kenya

+254 792 792 444

SKAL VI RINGE JER OP ?